Verksamhetspolicy

Kvalité, Miljö & Arbetsmiljö

Strategidokumentet för verksamheten utgör en grund för utveckling på kort och lång sikt. Transperens i detta arbete är viktigt samt att man i verksamheten säkerställer och följer upp strategiarbetet.

Företagets policy är att alltid förbättra alla processer i företaget, för att kunna uppfylla de krav som våra intressenter ställer på våra produkter som vi utvecklar, tillverkar, lagerhåller och levererar. Att hålla en hög servicegrad (kvalitet och leveranstid) är viktigt. Våra samarbetspartners är därför strategiskt viktiga och företaget avser att kontinuerligt utveckla våra leverantörer och deras prestanda.

I produktion, konstruktion och utvecklingsarbete skall företaget genom ett ständigt förbättringsarbete och förebyggande arbete se till att verksamheten ger upphov till allt mindre belastning på inre och yttre miljön. Vi ska bland annat arbeta med att förbättra vårt materialutnyttjande samt undersöka möjligheten att bli mer eleffektiva. Att skydda miljön är viktigt och våra produkter är till största delen återvinningsbara.

Företaget skall följa gällande lagstiftning för den inre och yttre miljön samt gjorda åtaganden.

Företaget skall genom att medarbetare utbildas, se till att viljan stärks att ta eget kvalitets, miljö – och arbetsmiljöansvar i det dagliga arbetet.

Ledningsgruppen svarar för att policy och mål är förstådda, tillämpade och upprätthållna på alla nivåer inom företaget.

Arbete med miljö – kvalitet - arbetsmiljö och ekonomi skall gå hand i hand och leda till framgång för företaget.